foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut id finibus quam, vel placerat nunc. Aliquam hendrerit, sapien et efficitur gravida, neque velit venenatis ligula, vitae tincidunt felis diam id purus. Sed vitae pulvinar risus. Mauris pharetra tortor at urna vestibulum, sit amet placerat turpis varius. Cras feugiat purus ut sollicitudin dignissim. Aenean fringilla consequat arcu ut dapibus.

Gmina Klonowa leży w zachodniej części woj. łódzkiego i południowej części pow. sieradzkiego. Ma powierzchnię 95,37 km2. 
Lecz jej kształt i przynależność administracyjna zmieniała się na przestrzeni dziejów.

Początki
.
Na początku neolitu pojawiły sie na terenie gminy pierwsze osady, lecz nie miały one bardziej zwięzłej organizacji. Ślady po nich znajdujemy w okolicach Klonowej, Lipicze Stara Wieś, Owieczki i Sowizdrzały. Na razie nie ustalono jaki lud zamieszkiwał te tereny.

Około V wieku na te tereny przybyli pierwsi Słowianie. Najprawdopodobniej wyodrębniła się z nich grupa Plemienna- Sieradzanie.

Badania archeologiczne na terenie miasta Sieradza potwierdzają, iż istniała tam od VI — VII wieku otwarta osada a od końca X wieku wielki gród. Prawdopodobnie ośrodkiem administracji plemiennej Sieradzan. Plemię to było częścią większego związku plemiennego tzw. goplańsko-kujawskiego. Wymienia go w swojej kronice z 843 roku anonimowy „Geograf Bawarski”. Wśród wielu plemion, które z całą pewnością znajdowały się na dzisiejszych ziemiach polskich, wymienił plemię Verizane, które identyfikowane jest właśnie z Sieradzanami.

Zostało ono podbite na początku panowania Mieszka I, czyli w połowie X wieku. Sieradz stał sie prawdopodobnie jedną ze stolic i ważnym ośrodkiem Państwa Polskiego.
Teren obecnej gminy Klonowa z całą pewnością podlegał kniaziowi z grodu w Sieradzu, a później kasztelanowi sieradzkiemu. Kasztelania sieradzka powstała za panowania Kazimierza Odnowiciela w latach 1040-1058r.

 

mapa6Prawdopodobnie od samego początku zachodnia i południowa granica gminy stanowiła również granicę kasztelanii- był to rozgraniczenie ziemi sieradzkiej i wieluńskiej(rudzkiej).

Piersza zmiana statusu tych ziem pojawiłą się po 1138 r. kiedy to ziemia sieradzka została włączona do dzielnicy senioralnej. W 1228 r weszły w skład ksiestwa łęczyckiego. W 1260r. na trwałe wyodrębniło sie Księstwo Sieradzkie.

Przez cały ten czas ziemie wokół Klonowej były bardzo mocno związane z sieradzem. W 1272r. na pewno władał tymi terenami Leszek Czarny- w tym roku Książe Sieradzki na proźbę sołtysa klonowskiego, nadał przywilej lokacyjny na prawie niemieckim.

Jednakrze ten sam władca nadał w 1279r przywilej lokacyjny miejscowości Koźmianów i Zdziwujowice. Przypuszcza się iż leżały one W okolicach Klonowej i Brąszewic. Obecnie uznaje się je za zaginione. Lecz te dwa dokumenty potwierdzają iż te ziemie były we władaniu księcia sieradzkiego. Po zjednoczeniu Państwa Polskiego przez władającego Sieradzem Władysława Łokietka Księstwo Sieradzkie stało się integralną częścia państwa Polskiego.

Województwo Sieradzkie.SierM010

 

W 1339 księstwo sieradzkie przekształcono w Województwo Sieradzkie. Było ono podzielone na 2 części- ziemie sieradzką i wieluńska. Podstawową jednostką administracyjną województwa były powiaty. W śród sześciu powiatów był i powiat sieradzki. 

Obecna południowa i wschodnia granica gminy do 1396r. stanowiła granicę Polski- wtedy to krul Władysław Jagieło dołączył do Korony ziemię Wieluńską, która stała sie częścią Woj. Sieradzkiego. 
Dzierzawa Klonowa i późniejsze Starostwo Klonowskie

Zasięg starostwa Klonowskiego powiat przezroczyste2Dawne sołectwo, które ukształtowało się w XIIIw. zastąpiono dzierżawą.
Pierwsza wzmianka o Starostwie niegrodowym w Klonowej pochodzi z 1676r. Obejmowało ono Brąszewice, Godynice, Leliwę, lipicze oraz Kuźnicę Zagrzebską i Błońską.Starostwo w takim kształcie istniało do II rozbioru. 

 

 

 

 

  

Czasy zaborów i powstanie Gminy Klonowa.

Gmina i Parafia Klonowa w 1912

Po II rozbiorze Klonowa znalazła się w prowincji Prusy Południowe, w departamencie kaliskim

i powiecie sieradzkim
Gmina Klonowa prawdopodobnie powstała po powstaniu styczniowym. Jej kształt w przybliżeniu pokrywa sie z kształtem obecnym, lecz była ona większa niż obecnie. należały do niej takie miejscowości jak Błota, Niemojew, Juzefina, Kluski, Knapy. na mapie prezentowanej obok, mozna to wyraźnie zobaczyć- obszar ograniczony ciądłą lub kropkowaną różową linią. Niebieski kolor oznacza granice parafii, widać z niej że parafia pomniejszyła sie jedynie o miejscowość Błota.

II Rzeczpospolita i II Wojna Światowa

Przedwojenna Gmina Klonowa na tle aktualnejPo odzyskaniu niepodległości podjęto tworzenie Administracji Państwowej. Gmina Klonowa jak również powiat sieradzki pozostały w  niezmienym kształcie. Zlikwidowano jedynie Gubernie Kaliską, na jej miejsce utworzono Województwo Łódzkie. W skłąd tego województwa łączono Gminę Klonowa. jeszcze w 1925r. do gminy należała miejscowość Błota oraz ziemie przyległe, lecz na mapie z 1933r, znajdują się już w gm. Brąszewice (Godynice).  Taki stan utrzymał sie do rozpoczęcia II Wojny Światowej. Klonowa została włączona, razem z Powiatem Sieradzkim (Landkreis Schieratz) do Kraju Warty. 

 

 

Okres PRL do czasów obecnych. 

Po wojnie przywrócono stan z II RP. Gmina Klonowa pozostała w takim samym kształcie jak przed wojną do roku 1954. Wtedy to na mocy uchwały nr 38/54 WRN w Łodzi z dnia 4 października 1954 gminę podzielono na 4 gromady 

  1.  Klonowa ( Klonowa, Leliwa, Pawelce i Świątki (z wyłączeniem pustkowia Czekaje i pustkowia Urbany)
  2. Kuźnica Zagrzebska ( Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Błońska i Grzyb oraz pustkowie Urbany i pustkowie Czekaje)
  3.  Owieczki (Owieczki i Lipicze)
  4.  Niemojew (Jeżopole, Kluski i Niemojew (z wyłączeniem wsi Piaski)
    1 stycznia 1958 do gromady Klonowa przyłączono obszary zniesionych gromad Kuźnica Zagrzebska i Owieczki.
    oraz lasy państwowe "Smok" ze znoszonej Gromady Niemojew. W ten sposób ukształtował się obecny zasięg terytorialny gminy Klonowa.

Gromada Klonowa i Niemojew

Gromada Klonowa i Niemojew2

 

 

W 1972r. przywrócono Gminę Klonowa- włączono ją do nowoutworzonego Województwa Sieradzkiego. W 1999r. dokonano ostatniej zmiany administracyjnej w której przywrócono powiat sieradzki i Województwo Łódzkie. W trakcie tej reformy podjęte były próby przyłączenia gminy do pow. Wieruszowskiego lecz nie udało sięto- zbyt duże powiązania z Sieradzem i duża ilośc problemów związanych z tą zmianą przeważyły szale.

Nasza mała ojczyzna od początku była silnie związana terytorialnie z Polską. Najsilniejsze związki mamy z Sieradzem- Nieprzerwanie od XII w. Klonowa należała administracyjnie do Sieradza, w różnej formie. 

Chronologia najstarszych odnotowanych wydarzeń w historii gminy Klonowa do roku 1950
1279 - Klonowa zwana Zdunajewicami otrzymuje, na prośbę ówczesnego sołtysa Stanisława Sowka, od Leszka Czarnego przywilej lokacyjny na prawie niemieckim.
1498 - Ze źródeł dowiadujemy się, że w tym czasie dzierżawcą ziem klonowskich jest starosta sieradzki Maciej Głowacki.
XVI w. - W tym wieku dokonuje się szybki rozwój gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej, kosztem chłopa. Sytuacja ta trwa przez 300 lat.
1504 - űródła z tego roku podają, że kolejnym dzierżawcą starosta sieradzki Jan Zaręba z Kalinowy.
23 XII 1529 - W dniu tym zostaje wydany wyrok przez króla Zygmunta I na dzierżawcę klonowskiego nakazujący mu zaprzestania zmuszania chłopów klonowskich do nadzwyczajnych robocizn i danin.
1564 - Z źródeł dowiadujemy się, że w tym okresie wznoszą się zabudowania dworskie i folwarczne.
1568 - Z przeprowadzonej lustracji dowiadujemy się, że dwór i folwark zbudowano na terenie dawnego wójtostwa dzierżawionego przez Stanisława Tarnowskiego (wojewodę sandomierskiego).
1578 - 1661 - Okres, w którym walka chłopów z dzierżawcami klonowskimi o swoje prawa przybierała najostrzejsze formy.
4 III 1578 - List napominalny króla Stefana Batorego do dzierżawcy Stanisława Tarnowskiego polecający zaniechanie ucisku chłopów klonowskich i brąszewickich.
2 VIII 1578 - Dodatkowo zostaje wydany dekret sądu referendarskiego określający pańszczyznę na 3 dni w tygodniu, a nie 4 tak jak chciał starosta.
1588 - Skarga braci Ostrowskich przeciwko dzierżawcy wsi królewskich Klonowej i Brąszewic z powodu niewymierzenia sprawiedliwości w związku z zabiciem ich brata przez poddanego z Brąszewic. Sprawa oparła się o Trybunał Piotrkowski.
XVII w. - Występuje ostra walka chłopów klonowskich z Zygmuntem Denhofem – starostą klonowskim oraz jego poddzierżawcą szlachcicem Janem Urbańskim. Wiemy także, że na początku drugiej połowy tego wieku dzierżawcą Klonowej jest Stanisław Mączyński, który jest niemniej okrutny i bezwzględny w swym postępowaniu w stosunku do chłopów. Wiemy także, że młynarze klonowscy wyznaczają swojego pełnomocnika do sądu referendarskiego, jest nim młynarz Maciej Kaszaja.
1616 - űródła podają, że w tym roku we wsi było 14 młynów, 8 ogrodników, 10 rzemieślników i 40 kmieci.
27 II 1617 - W źródłach odnotowujemy protest młynarzy klonowskich (Bartłomieja Kasia, Macieja Smuga, Piotra Gabrysia) wniesiony do grodu sieradzkiego przeciwko Marcinowi Zarembie, staroście grabowskiemu o to, że nasłał ludzi do mieszkań młynarzy, pojmał i więził ich w Kaliszu chcąc w ten sposób wymusić na nich fałszywe zeznania, że od dawna należeli do starostwa grabowskiego.
6 V i 24 V 1650 - Zostają wydane dwa dekrety przez sąd referendarski (dekrety te nie są przychylne dla młymarzy kierujących walką chłopów klonowskich).
24 XI 1651 - Chłopi otrzymują glejt bezpieczeństwa wydany przez króla i biorący ich w opiekę przed Janem Urbańskim dzierżawcą klonowskim i jego dozorcami.
15 I 1652 - Zostaje wydany dekret sądu referendarskiego przeciwko staroście Zygmuntowi Denhofowi i dzierżawcy Janowi Urbańskiemu, mówiący o tym, że przymuszają poddanych do 4 dni robocizny w tygodniu na folwarku.
11 VIII 1661 - Zostaje wyznaczony sąd komisarski. Dalsze losy tej sprawy są nieznane.
XVIII w. - W tym wieku nastąpiła największa dewastacja starostwa klonowskiego. Obok wsi Klonowej i Braszewic wymienia się także Godynice, Leliwę, Lipicze, Kuźnicę Zagrzebską i Błońską.
1701 - 1720 - W tych latach stacjonują w Klonowej wojska szwedzkie, saskie i moskiewskie, które dokonują rabieży dóbr starostwa klonowskiego. Występuje również w tym czasie na terenie Klonowej epidemia cholery.
1725 - űródła z tego roku podają, że po najazdach obcych wojsk i epidemii we wsi jest tylko 5 chałup i jedna karczma.
1736 - Z przeprowadzonej wizji wynika, że po śmierci Kazimierza Mączyńskiego (prawdopodobnie syn Stanisława), starosty klonowskiego zabudowania folwarczne w Klonowej są zruinowane.
8 VII 1737 - Starostwo klonowskie przechodzi w ręce Macieja Szymanowskiego – starosty wyszogrodzkiego. Jednocześnie walki chłopów ze starostą przybierają na sile.
19 IX 1744 - Kolejnym starostą Klonowej zostaje syn Macieja, Melchior Szymanowski. Wówczas zaczyna się walka chłopów z ówczesnym starostą trwająca ponad 30 lat, która znalazła swój wyraz w setkach sporządzonych dokumentów.
1748 - Zostaje złożona skarga chłopów na starostę Melchiora Szymanowskiego złożona przed sądem królewskim.
1749 - Król wyznacza komisję dla zbadania sprawy na miejscu. Z powodu nie sprowadzenia przez Szymanowskiego geometrów, komisja nie mogła rozstrzygnąć sporu, stwierdziła jednak, że młynarz Ciałek zmarł na skutek pobicia z polecenia Szymanowskiego.
1750 - Powołano nową komisję.
1753 - Wydano dekret tymczasowy sądu referendarskiego polecający wydalić ekonoma znęcającego się chłopami.
1755 - W Klonowej zbudowano kościół zwany kaplicą.
1759 - Zapada wyrok sądu referendarskiego polecający staroście zwrot nadebranych czynszów, kosztów procesowych i wynagrodzenia pobitego chłopa Żurawskiego pod groźbą utraty łaski królewskiej. Starosta niepodporządkowuje się wyrokowi.
1762 - Zapada nowy dekret referendarski nakazujący staroście zwrot nadebranych czynszów (4.000 zł) pod groźbą utraty starostwa. Starosta, nie zważając na wyrok, nadal zmusza chłopów do nadmiernych powinności a opornych bije (w 1764 r. pobił Adama Kiełbasę a geometrę Walentego Szymborskiego wypędził, gdy ten zjechał przeprowadzić pomiar wsi ; w 1774 r. zabił chłopa Wawrzyńca Kawę).
1777 - Zostaje sporządzony dekret sądu komisarskiego, w którym wymienia się wszystkie krzywdy chłopów klonowskich (uciążliwe i nadmierne powinności, pobicie Wawrzyńca Kawy, śmierć Kazimierza Trzeciaka na skutek wymierzonych mu plag), podaje się ich katów – dozorców klonowskich (Franciszka Pietrzykowskiego, Jana Dranowskiego, Józefa Bulińskiego i Andrzeja Sapałę) skazując ich na karę śmierci, a przede wszystkim zażądano wówczas pozbawienia Szymanowskiego starostwa klonowskiego. Sprawa toczy się jeszcze przez 4 lata.
1779 - Ze względu na dużą ilość różnego rodzaju dokumentów dotyczących sprawy klonowskich chłopów w sądzie referendarskim zostaje wydany sumariusz ważniejszych dokumentów.
9 V 1781 - Sąd referendarski wydaje dekret, ostatecznie kończący 30-letnią walkę chłopów klonowskich z starostą Melchiorem Szymanowskim, dekret pozbawia go starostwa i nakazuje wydalić dozorców, jednocześnie przekazuje starostwo małżonce Melchiora – Bogumile z Nieborskich Szymanowskiej, która w tym roku buduje dwór drewniany i folwark na Górce Klonowskiej.
XIX w. - Dalsze losy wsi Klonowa do połowy XIX w., ze względu na niezachowanie się materiałów źródłowych, są słabo znane. Wiadomo tylko, że starostwo klonowskie weszło w skład ekonomii rządowej, której Klonowa stała się siedzibą. Wiadomo także, że mieściły się tu dwie farbiarnie i drukarnia tkanin (prawdopodobnie powstały one w 1868r.) należące najpierw do Marcina Rychtera później do Stanisława Bijaka i na koniec do Tadeusza Wajchta do 1955r.
26 II 1863 - Dochodzi do walk oddziału powstańczego pod dowództwem Józefa Oksińskiego z Kozakami. Walki miały miejsce na terenach położonych pomiędzy Klonową a Kuźnicą Grabowska.
1868 - Na mocy ukazu marcowego podzielona zostaje ziemia kościelna pomiędzy 14 żołnierzy wysłużonych w wojsku rosyjskim, byli to Polacy pochodzący z powiatu tureckiego, sieradzkiego i wieluńskiego.
1870 – 1914 - Wzmożona emigracja do Niemiec w celach zarobkowych.
1883 - Ze źródeł odnotowujemy, że w Klonowej istniała huta szkła, której właścicielem był Luterbach.
1894 - Zostaje wykonana dokładna mapa Klonowej i okolic przez mierniczego Dimitrowicza.
10 VIII 1899 - Doszczętnie płonie huta szkła, zostaje ona zlikwidowana.
1905 - W Klonowej pojawiły się pierwsze murowane budynki.
1908 - W Klonowej zamieszkał pierwszy stolarz posiadający kwalifikacje rzemieślnicze – p. M. Rawicki.
1909 - Za staraniem ks. Apoloniusza Kukowskiego w Klonowej wybudowano kościół, który jest wizytówką Klonowej do dziś. Fundusze na budowę pochodziły od wiernych.
1912 - Z inicjatywy ks. Józefa Dalaka (ur. 1884r.) powołana zostaje Ochotnicza Straż Pożarna oraz założone zostaje Kółko Rolnicze. W Klonowej w tym roku istniały już dwie szkoły jednoklasowe: męska i żeńska.
1913 - Powstaje przy OSP, z inicjatywy ks. Józefa Dalaka, Amatorskie Koło Teatralne.
1915 - Odnotowujemy, że w Klonowej było 10 sklepów spożywczych, masarnia, piwiarnia, restauracja i wytwórnia cukierków.
1916 – 1918 - Z inicjatywy ks. Józefa Dalaka wybudowano remizę strażacką oraz mleczarnię
1917 - Powołano do życia orkiestrę dętą.

1918 – 1939 - Wzmożona emigracja do Belgii i Francji w celach zarobkowych.
1919 - Istnieje w Klonowej 6-cio klasowa szkoła powszechna.
1923 - Zostaje przeprowadzona częściowa parcelacja Górki Klonowskiej.
1930 - We wsi Kiełbasy rusza tartak parowy p. Kwiatkowkiego.
1936 - Ks. Józef Dalak opuszcza Klonowę.
13 XII 1939 - Zostaje spalony budynek szkoły, grono pedagogiczne wysiedlone do Nowego Sącza, a na miejscu zostaje p. Helena Zabłocka, która prowadzi nauczanie tajne.
1945 - W tym roku zostaje reaktywowana szkoła.
1950 - Rozpoczęto budowę szkoły, kierownikiem budowy zostaje p. Franciszek Leśnik.
űródło: Prace i materiały muzeum archeologicznego i etnograficznego w Łodzi Klonowa i okolice pow. Sieradz - Łódź 1960

Historia Gminy Klonowa

Najstarsze ślady osadnictwa na obszarze gminy Klonowa pochodzą z epoki kamiennej i neolitu (3000 – 1600 r. p.n.e.) i występują w rejonie miejscowości Lipicze Stara Wieś, Klonowa, Owieczki i Sowizdrzały.
Pierwsza wzmianka o Klonowej datuje się na rok 1279. Klonowa (zwana wówczas Zdunajewice ) i Brąszewice otrzymują od Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego, na prośbę sołtysa Stanisława Sowka, przywilej lokacyjny na prawie niemieckim. Lokatorzy tej wówczas książęcej wsi otrzymują prawo do budowania młyna i karczmy, a poddani są zobowiązani do dawania w okresie 10-letniej wolnizny od 2 do 20 donic miodu rocznie. Następnie wieś Klonowa już pod obecną nazwą bardzo często jest wzmiankowana w drugiej połowie XV w. przy zmianie właścicieli dzierżawy Klonowej i Brąszewic należącej do starostwa sieradzkiego. Tak np. wiemy, iż w 1498 r. posiadaczem dzierżawy klonowskiej jest starosta sieradzki Maciej Głowacki, a w 1504 r. - Jan Zaremba z Kalinowy, starosta sieradzki.


Więcej danych o wsi Klonowej pochodzi z pierwszej połowy XVI w. Wówczas to po raz pierwszy mamy dane o zatargu poddanych klonowskich z dzierżawcą. Zatarg ten kończy się wydaniem przez króla Zygmunta I wyroku stwierdzającego, iż poddani nie mają być zmuszani przez starostę sieradzkiego i jego oficjalistów do nadzwyczajnych robocizn i danin.
W połowie XVI w. dociera do dzierżawy klonowskiej szybki rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej, wówczas to zaczynają się trwające prawie 300 lat bohaterskie walki chłopa klonowskiego o jego prawa. Najpoważniejsze wystąpienia chłopów klonowskich w walce o swoje prawa mają miejsce w końcu XVI w. i połowie XVII w. tj. w okresie ogólnego wzmożenia ruchów antyfeudalnych na terenie Rzeczypospolitej.
Z lustracji sporządzonej w 1564 r. wiemy o wznoszeniu zabudowań dworskich i folwarcznych.
W 1616 r. we wsi było 14 młynów, 8 ogrodników, 10 rzemieślników i 40 kmieci.

Zasięg starostwa Klonowskiego powiat przeźroczyste

Zupełnie nowy rozdział w stosunkach gospodarczo - społecznych wsi Klonowej, będącej siedzibą niegrodowego starostwa klonowskiego, stanowi XVIII w. Początki XVIII w. przynoszą dewastację starostwa klonowskiego obejmującego następujące wsie: Brąszewice, Godynice, Leliwa, Lipicze, Kuźnica Błońska i Zagrzebska. 

Mapka prezentuje zasięg starostwa w wieku XVII-XVIIIw. Jest to obszar ogtaniczony zielonym kolorem.

 

  

W latach 1700-1721 stacjonowały w starostwie wojska szwedzkie, saskie, a nawet moskiewskie, pustosząc i doprowadzając do ruiny zabudowania folwarczne, karczmy oraz chałupy.

Sytuacja ulega zmianie dopiero w połowie XVIII w. Odbudowuje się tu dwór i zabudowania folwarczne, a nawet wznosi kaplicę. Ponadto w okresie tym wybudowano nowy folwark na Górce, cegielnię za wsią, kuźnię w pobliżu kościoła oraz hutę szkła, z której wyroby eksportuje się między innymi na Śląsk. W Klonowej było w tym czasie 82 kmieci, 5 młynarzy, oraz 15 komorników.

Okres Zaborów.

Słownik Geograficzny Królestwa PolskiegoDalsze losy wsi Klonowej do połowy XIX w. ze względu na nie zachowanie się materiałów źródłowych, są mało znane. Wiemy tylko, iż starostwo klonowskie weszło w skład ekonomii rządowej, której Klonowa stała się siedzibą. W sumie dobra klonowskie obejmowały 13440 morgów, a na ich terenie znajdowały się 3 folwarki, huta szkła (zatrudniająca około 350 robotników i produkująca rocznie szkło o wartości 150 tys. rubli) i leśnictwa rządowe; parafia klonowska liczyła 2844 wiernych.


Do najważniejszych wydarzeń drugiej połowy XIX w. w dziejach Klonowej i jej przysiółków należy oczynszowanie i uwłaszczenie.
Około 1864 r, podczas uwłąszczenia przeniesiono część wsi z pierwotnego miejsca na obecne tereny.
Duże znaczenie w życiu gospodarczym Klonowej i okolicy miała huta szkła, o której powstaniu wzmiankują źródła w XVIII w. Huta ta znajdowała się na terenie Klonowej i tworzyła odrębne osiedle, w którym skupiały się urządzenia do wyrobu szkła i przedmiotów szklanych, biura, domy mieszkalne dla robotników i majstrów, wyszynk oraz szkoła. W tym ośrodku urzędował również lekarz. W hucie pracowali Polacy, Czesi Austriacy i Niemcy. Polacy pełnili przeważnie funkcje pracowników fizycznych, cudzoziemcy natomiast zajmowali stanowiska majstrów i urzędników biurowych. Bardzo wielu chłopów znajdowało pracę w tym przedsiębiorstwie.
W dniu 10 sierpnia 1899 r. huta doszczętnie spłonęła. W drugiej połowie XIX w. istniały również w Klonowej 2 farbiarnie i drukarnie tkanin, jedna z nich istniała do 1955 r. Klonowa była też w tym okresie dość znacznym ośrodkiem rzemieślniczym. Tutaj skupiali się stolarze kowale krawcy i szewcy. Na początku XX w. pracowało w Klonowej 80 rzemieślników. Zupełnie dobrze rozwijał się też handel.
W latach 1909-1910 za fundusze wiernych i dzięki staraniom ks. Apoloniusza Kukowskiego wzniesiono w Klonowej piękny neogotycki kościół, według projektu warszawskiego architekta Stanisława Pronaszki.
W 1912 r. w Klonowej były dwie szkoły jednoklasowe tj. męska i żeńska. W tym czasie do szkół chodziły przeważnie dzieci bogatych gospodarzy.
W 1915 r. było tu 15 sklepów kolonialno - spożywczych, masarnia, piwiarnia oraz restauracja.W okresie międzywojennym na terenie Klonowej rozwijało swoją działalność 11 organizacji, spośród których na szczególną uwagę zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna i Kółko Rolnicze. Głównym inicjatorem i opiekunem wymienionych organizacji był miejscowy proboszcz ks. Józef Dalak (ur. 1844r.) pragnął on podnieść Klonową tak pod względem gospodarczym jak i kulturalnym. Dzięki ks. Dalakowi Klonowa otrzymała piętrowy dom strażacki (1928) oraz specjalny budynek mleczarni. Jego staraniem dla miejscowej szkoły zostaje zakupiona (w 1927r.) kamienica po dawnej hucie szkła i znaczna parcela z folwarku Górki Klonowskiej.
Ksiądz Józef Dalak zakłada również Amatorskie Koło Teatralne, które sam prowadził. Pragnął nawet założyć elektrownie turbinową.

Okres II wojny światowej


Bundesarchiv Bild 137 064356 Grafik Ansiedlung im WarthelandII wojna światowa szybko zawitała w naszym regione. Bliskość granicy spowodowała że już w pierwszych dniach wojny gmina Klonowaznalazłą się pod okupacją niemiecką. Została ona włączona, razem z całym powiatem sieradzkim do Kraju Warty i objęta przesiedleniami w ramach akcji „Heim ins Reich". Wysiedlano ludność miejscową, zajmowano gospodarstwa i łączono je razem w większe, zarządzane przez rodziny Niemieckie przesiedlone z terenów ZSRR, Rumunii i krajów nadbałtyckich. na terenie Gminy bardzo akrtywnie działały organizacje partyzanckie.

 

  

Po II wojnie światowej. 

Po wojnie gmina znalazłą się w zrembach nowego Komunistycznego państwa. W lasach ukrywały się oddziały partyzanckie m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego kpt. Jana Małolepszego ps. "Murat". 

Pogoda w Klonowej

Losowe zdjęcie

Manewry powiatowe- Klonowa 2014 r.
Manewry powiatowe- Klonowa 2014 r.

Polecamy


stat4u